உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Sunday, April 11, 2010

வழிமொழிவேன்.........


நெஞ்சுக்குள் இன்பம் துன்பம்
இரண்டும் சலனங்களை ஏற்படுத்தும் -ஆனால்
எனக்குள் நிகழ்ந்த ஒரு இனிமையான சலனம்
உன் முதல் பார்வை ...........
என்னால் தான் சொல்ல முடியவில்லை
நீயாவது சொல்வாய் என காத்திருக்கிறேன்
முன்மொழிய தான் முடியவில்லை
வழிமொளியவவது முயற்சிப்பேன் இல்லையா..

No comments:

Post a Comment