உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Tuesday, July 30, 2013

மன்னிப்புஓராயிரம் வலிகளுடன் - என்
தவறுகளை மன்னித்தாய்
வர்த்தையாலேனும் காயப்படுத்தாமல் - உன்னை
தண்டித்து கொண்டாய்  
உன் கோபமான வார்த்தைகளை கொட்டிவிடு கண்ணா
மீண்டும் மீண்டும்
உனக்கு நீயே வலி கொடுத்துகொள்ளாதே