உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Friday, January 25, 2013

அழகு

பல பேர் கண்களிற்கு
தெரியாத அழகு
உன் மனதிற்கு மட்டும்
தெரிந்தது
மாயம் இல்லை
மந்திரமும் இல்லை
இப்பொழுதெல்லாம் என் அழகு
மெருகேறுகின்றது
நீ விரும்பும் பெண்ணாக .... !