உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Friday, February 14, 2014

நம் இசை

உனக்குள் வாழும் இசையில்
இனிக்க இனிக்க வாழ்பவள் நான்
நமக்குள் பல பாடல்கள் வரிகள் இல்லாமல் கூட இசைத்திருக்கின்றோம்
ஆனால் தனித்தனியே இசைத்ததில்லையே

நமக்கான இசை
வேறொருவர் அறிய முடியா
நமக்குள் இருக்கும் இசை
நம் காதல் ....
இசை