உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Monday, June 28, 2010

நாம்


வார்த்தைகளை கொன்று மௌனத்தால்
நாம் பகிர்ந்து கொண்ட எண்ணங்கள் யாவும்
அர்த்தமறிய ஹைக்கூக்கள் . . . .