உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Tuesday, July 3, 2012

என் வெற்றி நீ


உன் அத்தனை கனவுகளிலும்

முதலானவளாய் நான் வேண்டும்
உன் நிறைவேறிய நனவுகளில் ஒன்றாய்

என்றும் இவள் வேண்டும்

காத்திருந்த நொடிகளின்

என் வெற்றி நீ

வேண்டாமடா வேறேதும் - என்றும்

என் நினைவுகளில் நிரம்பியவனாய்

நீ மட்டும் இருந்து விட்டால்