உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Monday, April 25, 2011

சும்மா


வலிகளை கொண்டாடும் முயற்சியின் முதல் படி
நாள் தோறும் தொடரும் முடிவில்லா பயணத்திற்கு
இன்றும் ஒரு காற்புள்ளி ,