உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Sunday, February 1, 2015

நீ

தவறுகளை திருத்திகொள்ளும் முயற்சியின்
முதல் படி
என்னால் எனக்காக நீ இழந்த அனைத்தையும் மீண்டும் பெற்றுத்தருவேன்
இதில் நீயும் அடக்கம்

No comments:

Post a Comment