உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Sunday, April 13, 2014

துளிர்த்தெழுகின்றேனடா

சுக்குநூறாக நொறுங்கி தீரும்

ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும்

நான் இருக்கின்றேன் என்ற

உன் அணைப்பில் மீண்டும் - மீண்டும்

துளிர்த்தெழுகின்றேனடா

2 comments: