உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Sunday, May 13, 2012

முதல் கோபம்
உன் கோபங்களுக்கு
நான் காரணமாய் அமைந்து விடக்
கூடாதென பல தடவை முயற்சித்திருக்கின்றேன்
ஆனால்
யோசிக்க மறந்த ரணங்கள் கற்றுக்கொடுத்தது
உன் கோபங்களுக்கு அல்ல உன் காயங்களுக்கு
நான் காரணமாய் அமைந்து விடக்கூடாது என்று ....
மன்னிப்பாயா என்னவனே .....

2 comments: