உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Sunday, August 28, 2011

~*நம் கடிகாரம் *~


நாள் தோறும் அதிகரிக்கும் காதலை
சேர்த்து வைக்க இடம் இல்லை
கொட்டித் தீர்க்க நேரமும் இல்லை என
எனக்கு நீயும் உனக்கு நானும் ஆறுதல் சொல்லிக்கொள்ளும்
இந்த தவக் காலம் முடியும் நேரத்திற்காக
நாட்களை வேகமாக நகர்த்தும் முயற்சியில்
இன்றும் நமக்கே வெற்றி ....

No comments:

Post a Comment