உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Sunday, December 26, 2010

செல்லம்


பல தவறுகள் வலியையே
பரிசளித்தன
ஆனாலும் என் நன்றிகள்
நம் சண்டைகளுக்கே
வலிகளில் தானடா நன் உன்னில்
அதிகம் கரைகின்றேன்

2 comments: