உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Thursday, March 28, 2013

நீ

சுவாசிக்கின்றேன்
மூச்சுக் காற்றாய் நீ
வாசிக்கின்றேன்
எழுத்துக்களாய் நீ
நினைக்கின்றேன்
உணர்வெங்கும் நீ
 - அவன் வரிகள்

No comments:

Post a Comment