உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Wednesday, November 14, 2012
காற்றில் இன்று உன் ஈரம் 
சாரல்களாய்...........
விரைவில் உன்னை காண வருகின்றேன் என்று 

எழுதிச் செல்கின்றன..........♥

No comments:

Post a Comment