உங்கள் கருத்துக்கள்


அடியவளின் பதிப்புகளுக்கு நண்பர்கள் உங்கள் பதிவுகளும் தேவை உங்கள் கருத்துக்கள் விமர்சனங்களை அன்போடு எதிர்பார்கிறேன்


வலிகளும் வலிமைகளும்

வலிகளும் வலிமைகளும்

Monday, September 6, 2010

நாணம்

வெட்கத்திற்கு விடுமுறையளிக்க
போராடுகிறாய் நீ - பாவம்
நீ அறிய வாய்ப்பில்லை
இந்த நாணம் நீ செய்யும்
சேட்டைகளை தான் என்பதை

No comments:

Post a Comment